Visi.

A. Menjadi lembaga pendidikan Islam terdepan yang dapat mewujudkan manusia yang khoiru ummah.
B. Menjadi pusat pemantapan aqidah, pengembangan ilmu dan amal menuju terciptanya masyarakat islam yang sebenar-benarnya.

Misi

A. Dapat menghasilkan lulusan yang :

Memiliki kemantapan iman, kedalaman ilmu keluasan amal dan keluhuran akhlak.
Mampu berfikir, logis dan kreatif.
Memiliki kecakapan emosi dan spiritual yang baik.
Mampu menjadi anggota masyarakat dan memberi keteladanan dalam kehidupan atas dasar nilai-nilai dan budaya luhur bangsa Indonesia.
Mempunyai bekal miniman untuk melanjutkan pendidikan dak kehidupan dalam masyarakat.

B. Dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat (wali murid) menjadikan orang yang memahami dan mengamalkan islam.